THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt Ý xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

1. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

  • Thời gian họp:       08h30 ngày 21 tháng 03 năm 2017
  • Địa điểm họp:        Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 01/03/2017). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý).

2. Nội dung Đại hội:

Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

  • Thông qua Báo cáo của Ban TGĐ, HĐQT về tình hình hoạt  động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  • Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  • Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch lợi nhuận cổ tức 2017; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
  • Bầu thay thế một số thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
  • Thông qua chủ trương đầu tư dự án năm 2017;
  • Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
  • Các nội dung khác có liên quan.

3.Tài liệu phục vụ Đại hội:

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bộ phận Quản lý cổ đông của Công ty trước ngày 17/03/2017 theo các phương thức liên lạc sau:

Điện thoại:   (84.321) 394 2427 * Fax:  (84.321) 394 2226.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Hoàng Ngân- Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Thép Việt Ý

Điện thoại:   (84.321) 394 2427 * Fax:  (84.321) 394 2226.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch             

                                                                                                                                              (đã ký)              

NGUYỄN THỊ VINH