Thông tin từ VIS

Chi tiết biên bản họp và nghị quyết (tải dữ liệu)
Chi tiết nghị quyết (tải dữ liệu)
Sáng ngày 21/3/2016, Công ty CP Thép Việt Ý đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 trong mộ  >>